Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering

foto archief:(lage resolutie): in 1995 gingen gemeenteraadsleden in een rolstoel de toegankelijkheid van Reusel beoordelen

In 2016 is er in Nederland een wet aangenomen, genaamd het VN verdrag,  die als doel heeft de mensenrechten van mensen met een handicap te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Dit verdrag is zelfs een mensenrechtenverdrag.

Ook voor u is het belangrijk hierbij stil te staan om snel mogelijk een inclusieve samenleving te krijgen voor de ruim 2 miljoen mensen in ons land met een handicap, dus ook in Reusel-De Mierden (denk aan slechtziend, blind of doof, een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een psychische aandoening). Naast de gemeente moeten ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties anders gaan kijken naar mensen met een handicap, rekening zal er met ze gehouden worden zodat zij ook gebruik kunnen maken van alle voorzieningen in de gemeente

Het college voor de rechten van de mens, die nationaal toezichthouder is, heeft voor een goede implementatie van dit VN verdrag een 16-tal punten aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voorgelegd die essentieel zijn om recht te doen aan het verdrag.

Globaal samengevat zijn deze 16 punten dat er bewustwording komt over toegankelijkheid met de breedte van dit begrip bij o.a ontwerpers, bouwers, controleurs zowel fysiek als ook visuele auditieve verstandelijke en psychische beperkingen. Op het gebied van Werk zal er voor mensen met een beperking gezorgd moeten worden dat werk Lonend, Relevant en duurzaam is en dit voor werkgevers aantrekkelijk wordt deze mensen in dienst te nemen en te houden.

Op het gebied van Onderwijs is passend onderwijs gewenst waarbij de wens van het kind uitgangspunt is bij het te volgen onderwijs. Ook zal bij de docentenopleidingen aandacht moeten zijn voor kennis over onderwijs aan leerlingen met een beperking. 

Op het gebied van wonen en participeren in de maatschappij noemt het college het bevorderen van zelfstandig wonen en tegemoet komen aan de behoefte als daar ondersteuning bij nodig is.  Ook het stimuleren dat woningen worden gebouwd voor mensen met een beperking.

En tot slot is het betrekken van mensen met een handicap bij de besluitvorming op alle niveaus en geef ze ook voorlichting om misstanden aan de kaak te stellen.

Gemeenten zijn daarbij ook verantwoordelijk voor een samenleving waarin iedereen mee kan gaan doen. Dit transformatieproces kan overigens niet van het ene op het andere moment zijn gerealiseerd maar zal voor een groot deel geleidelijk gebeuren. De terreinen waarvoor gemeenten verantwoordelijkheden zijn zijn: ondersteuning (wmo), werk(participatiewet) cultuur/recreatie/sport,infrastructuur, onderwijs en wonen.

De strekking van het VN verdrag in een korte video

 

Vanaf 23 januari zal de rijksoverheid middels voorlichtingsfilmpjes op televisie het publiek over het VN verdrag informeren.

Hiernaast zijn er op internet diverse websites beschikbaar die meer informatie verstrekken over het VN verdrag, zoals bv de website voor de ondernemers www.allestoegankelijk.nl met voorbeelden voor ondernemers om hun diensten en producten toegankelijker te maken.

Of de website van de rijksoverheid www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl

of de website wat verandert er nu in Nederland www.gewoongelijk.nl   

Onderstaand het voorlichtingsfilmpje van het ministerie van VWS dat vanaf 23 januari wordt uitgezonden op televisie

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.