Privacyverklaring

 

Freelance fotograaf Jan Wijten (website www.janwijten.com), gevestigd aan Doornbos 41 5541 HA Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Freelance fotograaf Jan Wijten, Doornbos 41, 5541 HA Reusel tel 0610820834 inschrijving Kamer van Koophandel 64447197.

Jan Wijten is de Functionaris Gegevensbescherming van freelance fotograaf Jan Wijten. 

Hij is te bereiken per e mail  jan.wijten@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Freelance fotograaf Jan Wijten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres/telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

n.v.t

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Freelance fotograaf Jan Wijten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het personaliseren van uw factuur

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

n.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Freelance fotograaf Jan Wijten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gezien de fiscale bewaarplicht zullen u persoonsgegevens gedurende 7 jaar bewaard worden in de archief- administratie.

Journalistieke Beelddragers worden voor onbepaalde tijd bewaard tenzij u schriftelijk bezwaar maakt met vermelding van de reden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Freelance fotograaf Jan Wijten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Freelance fotograaf Jan  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Freelance fotograaf Jan Wijten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door freelance fotograaf Jan Wijten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan.wijten@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Freelance fotograaf Jan Wijten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Freelance fotograaf Jan Wijten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mijn telefoonnummer 06-10820834 of via jan.wijten@gmail.com

 

Aanvulling journalistieke nieuwsfotografie

Aangezien freelance fotograaf Jan Wijten  uitsluitend journalistieke fotografie met objectieve teksten publiceert gelden niet alle voorwaarden uit de AVG omdat de foto's en tekst voor journalistiek doeleinden worden gebruikt. 

Dit blijkt uit de info van het CBP namelijk

Om aan de journalistieke exceptie te voldoen moet worden voldaan aan de volgende vier criteria:

- Is de activiteit gericht op (objectieve) informatieverzameling en verstrekking

- Gaat het om een regelmatige bezigheid

- Gaat het erom iets van maatschappelijke strekking aan de orde te stellen

-kent de publicatie een recht van repliek of rectificatie achteraf.

Aangezien de nieuwspagina freelance fotograaf Jan Wijten zich aan bovenstaande vier voorwaarden houdt voldoet deze aan de journalistieke exceptie

De volgende artikelen en hoofdstukken voor de AVG zijn derhaleve dan niet van toepassing.

       Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)

       Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)

       Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)

       Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)

       Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)

       Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)

       Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)

       Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

-----------

 

De volledige wet AVG treft u hier aan:

Wet AVG  klik hier

De regels en voorwaarden AVG en fotografie treft u hieraan:

Regels en voorwaarden AVG en fotografie  klik hier

De regels en voorwaarden AVG en Journalistiek treft u hieraan:

Regels en voorwaarden AVG en journalistiek  klik hier