Lintjesregen in Reusel de Mierden

(persbericht)

           vlaggen met koninginnedag    

         vlaggen met koninginnedag (zie vlaggenprotocol)

  (copyright © 2004 foto Jan Wijten)  

Op donderdag 29 april ontvingen maar liefst 6 inwoners uit de gemeente Reusel de Mierden de koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje Nassau uit handen van  Burgemeester I de Jong vd Heuvel.  Dhr M.P.G.M Borgmans (62) was de eerste die een bezoek kreeg van de Burgemeester, Daarna achtereenvolgens Dhr C.A Lavrijsen(61), Dhr H.J.C. Willekens (75), Dhr W.H Hermans (51), Dhr A.J. Verheijden (65) en Dhr JPA. vd Sande (60).

Onderstaand treft u per persoon de volledige motivatie aan 

de heer M.P.G.M. Borgmans, aan het adres Boegent 7 te Reusel. 

  De heer Borgmans was van 1963 tot 1965 onderwijzer aan de basisschool Veldhoven.Vanaf 1965 is hij docent Nederlands 1ste graads aan het Pius X college te Bladel.

in 1977 werd hij conrector van deze school. Vanaf 1977 tot heden is hij plaatsvervangend rector. Mede door zijn leiding kwam de totale fusie van het voortgezet onderwijs in de regio en de daaraan gekoppelde nieuwbouw in Bladel tot stand.Verder is de heer Borgmans verantwoordelijk voor alle personele zaken.

  Van 1970 tot 1984 was de heer Borgmans lid van de gemeenteraad van de gemeente Reusel. Hij was medeoprichter van de politieke partij “Roep ‘70”, die later fuseerde met het CDA.

Van 1970 tot 1977 was hij wethouder en vanaf 1975 ook loco-burgemeester van de gemeente Reusel, verantwoordelijk voor onder andere onderwijs, sport en cultuur, sociale zaken, volkshuisvesting, jeugdzaken en ouderenzorg, welzijn, openbare werken, landbouw en natuur.

De heer Borgmans was voorzitter van diverse gemeentelijke raadscommissies en vertegenwoordiger in intergemeentelijke bestuursorganen zoals de schoolbegeleidingsdienst, muziekschool en GGD. Tevens was hij in deze periode lid van de streekraad van het toenmalige Streekorgaan Kempenland.

  Van 1991 tot 1999 was hij lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Ouderenzorg de Kempen. Vanaf de fusie in 1999 tot heden is hij lid van de Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, waartoe alle zorginstellingen in de gemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk, Waalre, Veldhoven en Reusel-De Mierden behoren.

Van 1991 tot 2001 was hij lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Ouderenhuisvesting de Kempen. Vanaf de fusie in 2001 tot heden is hij lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting de Kempen. Deze stichting houdt zich specifiek bezig met huisvesting voor ouderen in de regio.

Van 1966 tot 1970 was de heer Borgmans voorzitter van het Kerkbestuur van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel. In die periode maakte hij deel uit van de Pastorale raad van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze raad was het instrument om het democratiseringsproces binnen de kerk vorm te geven.

Van 1985 tot 1990 was hij wederom voorzitter van het Parochiebestuur van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel. Tevens was hij voorzitter van het Parochieberaad waarin alle parochiële werkgroepen en maatschappelijke groeperingen vertegenwoordigd waren.

-----

de heer C.A. Lavrijsen, aan het adres Plonderijen 31 te Reusel. De heer Lavrijsen is geboren op 22 maart 1943.

Sinds 1956 is de heer Lavrijsen lid en sedert 1986 erelid van voetbalvereniging Reusel Sport. Vele jaren heeft hij de functie van jeugdleider vervuld.

In 1995 werd hij door Reusel Sport uitgeroepen tot jeugdleider van het jaar en in 1999 werd hij door NKS onderscheiden met een gouden speld voor zijn vele verdiensten bij de vereniging.

Verder is hij vanaf 1993 tot heden scheidsrechter bij jeugdwedstrijden en toernooien en van 1985 tot 1995 scheidsrechter bij seniorenwedstrijden.

  Tenslotte verricht de heer Lavrijsen binnen de vereniging diverse taken zoals:

·         materiaalverzorging en thee in de rust van de voetbalwedstrijden;

·         verzorgen van kienavonden;

·         bezorgen van het clubblad.

Sedert 1967 is hij lid van de EHBO Reusel. Binnen deze vereniging heeft hij diverse taken verricht, onder andere het als EHBO’er aanwezig zijn bij diverse evenementen in de gemeente.

Als vervolg op dit lidmaatschap collecteert hij al vele jaren voor het Reumafonds.

-----

de heer H.J.C. Willekens, aan het adres Lensheuvel 91 te Reusel. De heer Willekens is geboren op 10 januari 1929.

Van jagersvereniging St. Hubertus Reusel is de heer Willekens vanaf 1962 tot heden lid van het bestuur. Van 1962 tot 1994 als secretaris/penningmeester en daarna als bestuurslid.

Hij is medeoprichter van de Wildbeheereenheid Reusel in 1992. Van 1992 tot 1995 is hij secretaris/penningmeester, daarna bestuurslid.

In 1920 is de Stichting Willekensfonds opgericht. Vanaf 1976 tot heden is hij hiervan secretaris-penningmeester. Deze stichting biedt financiële hulp aan onder andere jeugdactiviteiten en ouderen.

De heer Willekens is medeoprichter van buurtvereniging De Zuiderburen in 1969. Van 1969 tot 1978 is hij hiervan secretaris geweest.

Ook in de politiek was hij actief. Van 1970 tot 1982 was hij raadslid en fractievoorzitter van de partij Roep ’70. Van 1982 tot 1994 was hij voorzitter van Roep ’70.

Van 1992 tot 1994 heeft hij meegewerkt aan de samenvoeging van Roep ’70 met de partij Samenwerking, hetgeen resulteerde in een fusie.

-----

de heer W.H. Hermans, aan het adres den Ekker 7 te Reusel. De heer Hermans is geboren op 29 maart 1953. 

De Heer Hermans is lid van de gemeenteraad van 1990 tot januari 1998 en van 1999 tot januari 2004 in totaal 13 jaar.

-----

 de heer A.J. Verheijden, aan het adres Hoogemierdseweg 20 te Lage Mierde. De heer Verheijden is geboren op 6 mei 1938.

Van 1967 – 1971 was de heer Verheijden voorzitter van de Stichting Kindervakantiewerk te Best.

-----

Van 1974 tot 1987 was hij gemeentesecretaris van de gemeente Goirle;

-          in deze periode was hij ook secretaris van de Stichting Bejaardenwelzijn Goirle;

-          tevens was hij van 1975 tot 1987 bestuurslid van Woningstichting Goirle;

-          van 1978 tot 1987 was hij voorzitter van de Stichting Cultureel Contact Goirle. Vele uren zijn besteed aan: het voorzitterschap van Stichting Eeuwfeest Harmonie “De Eendracht”, uitvoeringen van het Oratorium van Händel en het toneelstuk “De Moord op Johannes Baptist”, waar enkele honderden spelers aan deelnamen, en de organisatie van nationale en internationale gildecongressen;

-          van 1982 tot 1987 was hij bestuurslid van R.K. Gezinszorg Tilburg;

-          Van 1980 tot 1985 was hij bestuurslid van SAMIVOZ (Samenwerkende Instellingen voor Zorg). Hieronder vielen “De Blauwe Kamer” te Breda (visueel en verstandelijk gehandicapten), “Het Hooge Veer”  te Tilburg (lichamelijk en verstandelijk gehandicapen) en “De Hondsberg” te Oisterwijk (observatietehuis).

van 1987 tot 1997 was de heer Verheijden burgemeester van Hooge en Lage Mierde.

Van 1993 tot 1997 was hij tevens waarnemend burgemeester van de gemeente Reusel;

-          in deze periode was hij voorzitter van de Technische Dienst Zuid-West Kempen te Bladel en bestuurslid van R.B.A. (Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening) te Tilburg;

-          ook was hij commissaris van Indutil (Industrialisatie bevordering regio Tilburg);

-          tevens was hij lid van het Dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Midden Brabant (SMB) en;

-          voorzitter van de Stichting Bejaardenzorg Huize “Lindehof” te Lage Mierde.

  Overige functies:

-          van 1989 tot 1999 was de heer Verheijden voorzitter van “Het Hooge Veer” (tehuis voor mensen met lichamelijke en verstandelijke handicap) te Tilburg. Aanvankelijk als voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting, later voorzitter van de Raad van Toezicht;

-          van 1995 tot 1999 was hij voorzitter van de Mgr. Zwijsenstichting (tehuis voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap) te Tilburg;

-          Van 1988 tot 2001 was hij bestuurslid van de Stichting “De Donksbergen” (tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap) te Duizel;

-          Van 1970 tot 1973 was hij docent aan het N.W.I.T. (Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme) te Breda;

-          Van 1973 tot 1988 was hij docent aan de Bestuursacademie te Tilburg;

-          Van 1994 tot 1977 was hij voorzitter van de Bosgroep Midden-Brabant;

-          Van 1997 tot heden is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Woningstichting Leijakkers Goirle/Rijen;

-          Van 1998 tot heden is hij voorzitter van de Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Politie Zuid-Oost Brabant te Eindhoven;

-          Van 2000 tot heden is hij voorzitter van het Regionaal Beraad Gehandicaptenzorg te Tilburg;

-          Van 2002 tot heden is hij ambassadeur Behoud Brabantse Boerderijen. Hiervoor heeft hij een vijftiental gemeenten bezocht in verband met begeleiding en toezicht. Inmiddels is hij tevens voorzitter van de begeleidingscommissie;

-          Van 2000 tot heden is hij Ombudsman van de gemeente Tilburg. Taak is het horen van burgers van deze gemeente wanneer deze een klacht hebben ingediend;

-          Van 20002 tot heden is hij tevens Ombudsman van een aantal Zeeuwse gemeenten;

-          Vanaf 2003 is hij voorzitter van diverse commissies beroepschriften in Nederland.

-----

de heer J.P.A. van de Sande, aan het adres Gijsestraat 3a te Lage Mierde. De heer Van de Sande is geboren op 17 januari 1944.

De heer van de Sande was lid van de gemeenteraad van Hooge en Lage Mierde van 1970 tot en met 1990 en van 1994 tot 1997.

Vervolgens was hij, vanaf de herindeling op 1 januari 1997 tot 9 februari 2004, lid van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden. Op 9 februari 2004 heeft hij zijn raadslidmaatschap opgezegd, vanwege zijn beëdiging tot wethouder van Reusel-De Mierden per deze datum.

Dit alles komt op totaal 30 jaar raadslidmaatschap uit.